◊◊◊◊استاندارد پلاستیک ها-لوله های پلی وینیل

لینک بالا را جهت دانلود کلید کنید ⇑

استاندارد « پلاستیک ها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (U-PVC – (مورد مصرف در
آبرسانی – ویژگیها »که پیشنویس آن توسط کمیسیونهای مربوط تهیه و تدوین شده و درچهار
صد و سی و هشتمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۸/۳/۸۶ مورد تصویب
قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد
وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی باتحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صـنایع ، علـوم
و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی کـه
برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در هنگام تجدید نظـر در کمیسـیون فنـی مربـوط
مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین
تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضـمن توجـه بـه شـرایط موجـود و نیازهـای
جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و اسـتاندارد ملـی کشـورهای
صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
این استاندارد جایگزین استانداردهای ۳۴۱ ،۲۴۰۷ و ۲۴۰۸ شده و استانداردهای قبلی باطل اعـلام
می شود.
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :
۱ – DIN EN 1452-2: 1999 – Plastics piping systems for water supply –
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), Part 2 : Pipes.

 

جهت مشاوره و اطلاع از محصولات با آبسـار تجهیز آیریک در تماس باشید

03136519810 03136519813