اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

نمایش 1–15 از 16 نتیجه

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

سرپیچ

20,600 ریال990,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

بوشینگ

1,600 ریال93,500 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

اسپلیت رینگ

4,600 ریال651,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

درپوش انتهایی

61,000 ریال2,900,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

اتصال فلنچدار

1,880,000 ریال5,600,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

سه راه تبدیل

161,000 ریال6,808,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

سه راه نر

102,000 ریال5,315,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

سه راه مساوی

128,000 ریال7,292,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

زانو نر

85,000 ریال3,850,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

زانو ماده

69,000 ریال2,390,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

سه راه ماده

103,000 ریال3,737,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

اتصال نر

53,000 ریال2,680,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

رابط تبدیل

101,000 ریال3,635,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

رابط مساوی

89,000 ریال4,895,000 ریال

اتصالات پیچی پلی اتیلن ( پلی رود)

زانو مساوی

89,000 ریال4,895,000 ریال