اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

نمایش دادن همه 14 نتیجه

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

اتصال ماده

69,000 ریال2,930,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

اتصال نر

65,800 ریال2,077,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

تجهیزات قطره ای

2,050 ریال16,250 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

درپوش

54,500 ریال2,730,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

رابط

105,000 ریال5,250,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

رابط تبدیلی

123,500 ریال4,150,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

رابط فلنجدار

1,650,000 ریال22,700,002 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

زانو ساده پلی اتیلن

108,500 ریال2,415,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

زانو ماده

79,500 ریال1,765,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

زانو نر

73,800 ریال616,500 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

سه راه تبدیلی

198,000 ریال287,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

سه راه ساده

127,800 ریال5,750,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

سه راه ماده

127,800 ریال2,495,000 ریال

اتصالات پیچی(مهراتصال صفاهان)

کمربند

60,900 ریال1,990,000 ریال