اتصالات پیچی

نمایش دادن همه 15 نتیجه

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اتصال فلنچدار

1,900,000 ریال5,600,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

درپوش پلی استال

15,000 ریال150,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

درپوش انتهایی

80,000 ریال2,900,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

رابط پیچی

110,000 ریال5,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

رابط تبدیلی

140,000 ریال3,700,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو پیچی کاوه گستر

125,000 ریال6,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو ماده کاوه گستر

100,000 ریال4,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو نر پیچی

85,000 ریال3,850,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی(کاوه گستر)

سه راه پیچی

180,000 ریال10,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه تبدیلی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

سه راه جوشی

290,000 ریال2,619,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه ماده پیچی

140,000 ریال6,300,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه نر

125,000 ریال6,300,000 ریال

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

فلنج جوشی

75,000 ریال1,230,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

مغزی پلی استال

15,000 ریال150,000 ریال