اورینگ

2,000 ریال65,000 ریال

یک نوع واشر مکانیکی  برای آب بندی باسطح مقطع oشکل است. مهمترین نکته در خصوص انتخاب جنس اورینگ مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی  مختلف می باشد .اولین مرحله در خرید اورینگ بهترین جنس پلیمر می باشد که در برابر مواد شیمیایی بیشترین مقاومت را داراست..

پاک کردن