شیرکشویی کوتاه بانشانگرقطع ووصل بافلکه

۱۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱۱۳,۳۶۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرکشویی کوتاه بانشانگرقطع ووصل بافلکه

2اینچ-50DN-10-16PN, 10-16 pN 2.1/2, 12 اینچ 10-16 pn, 10 اینچ 25 pn, 12 اینچ 25 pn -300DN, اینچ-65DN-10-16PN, 3اینچ-800DN-10-16PN, 4اینچ-100DN-10-16PN, 5اینچ-125DN-10-16PN, 6اینچ-150DN-10-16PN, 8اینچ-200DN-10-16PN, 10اینچ-250DN-10-16PN, 2.1/2-اینچ-65DN-10-16PN, 3اینچ-80DN-10-16PN, 4اینچ-100DN-10-16PN, 5اینچ-125DN-10-16PN, 6اینچ-150DN-10-16PN, 8اینج-200DN-10-16PN, 2اینچ-50DN-25PN, 2.1/2اینج-65DN-25PN, 3اینچ-80DN-25PN, 4اینچ-100DN-25PN, 5اینچ-125DN-25PN, 6اینچ-150DN-25PN, 8اینچ-200DN-25PN