اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

در حال نمایش 9 نتیجه

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

کپ

50,000 ریال2,333,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

زانو۴۵ درجه

105,000 ریال7,737,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

زانو۹۰درجه

78,000 ریال17,656,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

زانو۹۰ فلنچدار

185,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

سه راه تبدیل

129,000 ریال15,220,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

سه راه مساوی

95,000 ریال15,888,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

فلنچ پایه بلند

52,000 ریال4,186,000 ریال

اتصالات جوشی فشار قوی(پلی رود)

تبدیل

63,000 ریال4,560,000 ریال