فیلتر بر اساس سایز(اینچ)
فیلتر بر اساس سایز(اینچ)
بیشتر
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس برند
بیشتر
فیلتر بر اساس فشار (بار)
فیلتر بر اساس فشار (بار)
بیشتر

۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ 

۲۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 

۱۶۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ 

۳۵,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ 

۹۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ 

۳۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ 

۲۷۵,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ 

۱۴۵,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ 

۱۶۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ 

۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ 

۱۴۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ 

۱۰۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ 

۱۱۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ 

۸۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ 

۲۰,۶۰۰ ۹۹۰,۰۰۰