اتصالات فاضلابی(پلی رود)

در حال نمایش 10 نتیجه

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

زانو ۴۵

33,000 ریال750,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

زانو ۹۰

26,000 ریال840,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

دریچه بازدید

185,000 ریال360,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

درپوش تست

9,000 ریال91,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

تبدیل

41,000 ریال280,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

سیفون تبدیل

172,000 ریال510,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

سیفون

135,000 ریال690,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

سه راه ۴۵

83,000 ریال1,190,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

سه راه ۹۰

72,000 ریال1,020,000 ریال

اتصالات فاضلابی(پلی رود)

موفه کوتاه

135,000 ریال872,000 ریال