الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

در حال نمایش 9 نتیجه

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

شیر توپی پلی اتیلن گازی

13,000,000 ریال146,000,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زانو۴۵ درجه الکتروفیوژن گازی

2,300,000 ریال50,500,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زانو۹۰ درجه الکتروفیوژن گازی

700,000 ریال50,500,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

تبدیل الکتروفیوژن گازی

2,250,000 ریال35,000,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زین الکتروفیوژن

1,150,000 ریال62,000,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

سه راه نامساوی الکتروفیوژن

5,220,000 ریال62,100,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

سه راه مساوی الکتروفیوژن

850,000 ریال52,450,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

گپ وکوپلرالکتروفیوژن

330,000 ریال10,150,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

کوپلر الکتروفیوژن گازی

200,000 ریال7,300,000 ریال