زانوی جوشی فشار قوی

۱۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانوی جوشی فشار قوی

50, 63 – 6بار, 63 – 10 بار, 75 -6 بار, 75 – 10 بار, 90- 6بار, 90 – 10بار, 110 -6بار, 110 -10بار, 125 – 6بار, 125 – 10بار, 160 – 6بار, 160 – 10بار, 200- 6 بار, 200- 10بار, 250 – 6بار, 250 – 10بار

نوع