زانو90درجه

تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانو90درجه

10بار-32, 16بار-32, 10بار-40, 16بار-40, 10بار-50, 16بار-50, 6بار-63, 10بار-63, 16بار-63, 6بار-75, 10بار-75, 16بار-75, 6بار-90, 10بار-90, 16بار-90, 6بار-110, 10بار-110, 16بار-110, 6بار-125, 10بار-125, 16بار-125, 6بار-140, 10بار-140, 16بار-140, 6بار-160, 10بار-160, 16بار-160, 6بار-180, 10بار-180, 16بار-180, 6بار-200, 10بار-200, 16بار-200, 6بار225, 10بار225, 16بار225, 6بار250, 10بار250, 16بار250, 6بار280, 10بار280, 16بار280, 6بار315, 10بار315, 16بار315, 6بار355, 10بار355, 16بار355, 6بار400, 10بار400, 16بار400