شیر انشعاب

۳۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرانشعاب

16, 16*1/2, 1/2*1/2, تیپ*1/2, تیپ*16, بست ابتدایی*16بست ابتدایی*1/2, بست ابتدایی*تیپ, تیپ*تیپ, 16*5/8, تیپ*5/8, 5/8*1/2, 1/2*بست ابتدایی