فلنچ پایه بلند

تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

فلنچ پایه بلند

10بار-20, 16بار-20, 10بار-25, 16بار-25, 10بار-32, 16بار-32, 10بار-40, 16بار-40, 10بار-50, 16بار-50, 10بار-63, 16بار-63, 10بار-75, 16بار75, 10بار-90, 16بار-90, 10بار-110, 16بار-110, 10بار-125, 16بار-125, 10بار-140, 16بار-140, 10بار-160, 16با-160, 10بار-180, 16بار-180, 10بار-200, 16بار-200, 10بار-250, 16بار-250, 10بار-315, 16بار-315