لوله 16 دریپردار

۳,۶۳۰ ۱۳۹,۰۵۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

لوله 16 دریپرداز

لوله 16 – 20سانت یک دریپر -لیتربرساعت 2-4 – ضخامت 1م م -نرمال, لوله 16 – 20سانت یک دریپر- لیتر برساعت 2-4 -ضخامت 1 م م pc, لوله 16 – 30 سانت یک دریپر -لیتربرساعت 2-4 -ضخامت 1م م نرمال, لوله 16 -30سانت یک دریپر -لیتربرساعت2-4 -ضخامت1م م pc, لوله16 – 40 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1م م نرمال, لوله 16- 40 سانت یک دریپر – لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1م م pc, لوله 16 – 50 سانت یک دریپر- لیتر برساعت 2-4 -ضخامت 1م م نرمال, لوله 16 – 50 سانت یک دریپر-لیتر برساعت 2-4 -ضخامت1م م pc, لوله16 – 60 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4-ضخامت1م م نرمال, لوله16 – 60 سانت یک دریپر -لیتر برساعت 2-4 -ضخامت1م م pc, لوله16 -75 سانت یک دریپر-لیتر برساعت 2-4 ضخامت1م م نرمال, لوله16 -75 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 ضخامت 1م م pc, لوله16 -100سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 ضخامت1م م نرمال, لوله 16 -100 سانت یک دریپر -لیتر برساعت2-4-ضخامت1م م pc, لوله16 – 20سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.1 م م نرمال, لوله16 – 20سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4-ضخامت 1.1 م م pc, لوله 16- 30 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4ضخامت 1.1م م نرمال, لوله16 – 30سانت یک دریپر- لیتر برساعت 2-4 ضخامت 1.1م م pc, لوله 16 – 40 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4-ضخامت 1.1 م م نرمال, لوله 16- 40سانت یک دریپر -لیتر برساعت 2-4-ضخامت1.1م م pc, لوله16 – 50 سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4-ضخامت 1.1م م نرمال, لوله 16- 50سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.1م م pc, لوله 16- 60سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 – ضخامت 1.1م م نرمال, لوله16 – 60 سانت یک دریپر -لیتر برساعت2-4-ضخامت 1.1 م م pc, لوله 16 – 75سانت یک دریپر-لیتر برساعت 2-4 -ضخامت 1.1 م م نرمال, لوله 16 – 75 سانت یک دریپر- لیتر برساعت2-4 – ضخامت 1.1م م pc, لوله 16 – 100سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.1م م نرمال, لوله16 – 100سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.1 م م pc, لوله 16 – 20سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2م م نرمال, لوله16 – 20سانت یک دریپر-لیتر برساعت 2-4-ضخامت 1.2م مpc, لوله 16- 30سانت یک دریپر -لیتر برساعت 2-4-ضخامت1.2م م نرمال, لوله 16- 30سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2 م م pc, لوله16 -40سانت یک دریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت1.2 م م نرمال, لوله 16- 40سانت یک دریپر- لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2م م pc, لوله16 -50 سانت یک دریپر- لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2م م نرمال, لوله16 -50سانت یک دریپر -لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2 م م pc, لوله 16-60 سانت یک دریپر -لیتر برساعت 2-4 -ضخامت 1.2م م نرمال, لوله 16 -60سانت یک دریپر -لیتر برساعت 2-4 -ضخامت 1.2 م م pc, لوله 16- 75 سانت یک دریپر- لیتر برساعت2-4 -ضخامت1.2م م نرمال, لوله16-75 سانت یک دریپر -لیتر برساعت2-4 -ضخامت 1.2م م pc, لوله 16 -100سانت یک دریپر -لیتر برساعت2-4-ضخامت1.2 م م نرمال, لوله16 – 100سانت یکدریپر-لیتر برساعت2-4 -ضخامت1.2م م pc, لوله 16 میلیمتر ساده – 1.2 م م ضخامت – 16_3.2_32PE, لوله 16میلیمتر ساده – 1.3 م م ضخامت -16_4_40 PE, لوله 16 میلیمترساده- 1.4 م م ضخامت -16_5_40PE, لوله 16 ساده16-4-40pe-1 -م م 1.2, لوله 16 ساده 16-4-40pe- م م1.05, لوله 16 ساده-16-4-40pe-1.3 م م, لوله 20 ساده20-3.2-1.1 م م – 40pe, لوله 20ساده -20-4-40pe- م م 1.25, لوله 20 -1.4 م م – 20-4-40 pe, نوار ابیاری قطره ای 175 میکرون

برند

نوع