مغزی پلی مهر اتصال

۱۱۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

مغزی

11/2*11/2, 2*2, 21/2*21/2