گپ جوشی فشارقوی

۱۲۵,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

گپ جوشی فشار قوی

63 10بار, 75 10بار, 90 10بار, 110 6بار, 110 10بار, 125 10بار, 160 6بار, 160 10بار, 200 6بار, 200 10بار, 250 10بار, 63 6بار, 63 16 بار, 75 6بار, 75 16 بار, 90 6 بار, 90 16 بار, 110 16 بار, 125 6 بار, 125 16 بار, 160 16 بار, 200 16 بار, 250 6 بار, 250 16 بار

نوع