بست ابتدایی

4,000 ریال4,500 ریال

در آبیاری قطره ای استفاده شده و بافشار دادن آب بندی میشود. رابطی که برای گرفتن انشعاب 16 میلیمتری لوله آبیاری قطره ای استفاده میشود..

پاک کردن