دریپرداخل خط

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

امکان مونتاژ سریع دریپر با فواصل دلخواه در کارخانه و مزرعه وجود دارد . دریپر یا قطره چکان . چکیدن قطره ه ای آب را در پای درخت و یا گیاه مورد نظر را 

با خروجی مشخصی که قابل تنظیم است را بر عهده دارد..