رابط تبدیل جوشی فشار قوی

۷۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

رابط تبدیل جوشی فشار قوی

50*63 – 6بار, 50*63 – 10بار, 50*75 – 6بار, 50*75 – 10بار, 63*75 – 6بار, 63*75 – 10بار, 50*90 – 6بار, 50*90 – 10بار, 63*90 – 6بار, 63*90 – 10بار, 75*90 – 6بار, 75*90 – 10بار, 50*110 – 6بار, 50*110 – بار, 63*110 – 6بار, 63*110 – 10بار, 75*110 – 6بار, 75*110 – 10بار, 90*110 – 6بار, 90*110 – 10بار, 63*125 – 6بار, 63*125 – 10بار, 75*125 – 6بار, 75*125 – 10بار, 90*125 – 6بار, 90*125 – 10بار, 110*125 – 6بار, 110*125 – 10بار, 75*160 – 6بار, 75*160 – 10بار, 90*160 – 6بار, 90*160 – 10بار, 110*160 – 6بار, 110*160 – 10بار, 125*160 – 6بار, 125*160 – 10بار, 90*200 – 6بار, 90*200 – 10بار, 110*200 – 6بار, 110*200 – 10بار, 125*200 – 6بار, 125*200 – 10بار, 160*200 – 6بار, 160*200 – 10بار

برند

نوع