زانوجوشی فشار قوی 45درجه

۱۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانو جوشیفشار قوی 45درجه

50 6بار, 50 10 بار, 50 16 بار, 90 6 بار, 90 10 بار, 90 16 بار, 110 6 بار, 110 10 بار, 110 16 بار, 125 6 بار, 125 10 بار, 125 16 بار, 160 6 بار, 160 10بار, 160 16 بار, 200 6 بار, 200 10 بار, 200 16 بار, 250 6 بار, 250 10 بار, 250 16 بار

برند

نوع