زانو پیچی کاوه گستر

145,000 ریال6,000,000 ریال

از زانو پلی اتیلن فشار قوی برای تغییر مسیر خطوط لوله های پلی اتیلن فشار قوی استفاده میشود.

پاک کردن