سه راه ماده پیچی

140,000 ریال6,300,000 ریال

این اتصا از دو جهت چپ و راست به لوله پلی اتیلن و از قسمت گلویی سه راه بصورت داخل دنده جهت گرفتن انشعاب به رایزر از لوله چلی اتیلن طراحی شده است..

پاک کردن